Tuesday, January 21, 2020

          

Государственные символы
 Республики Казахстан

Admin

Admin

2018 жылғы 02 қазанда Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Бақытбек Құрманбекұлы Қизатов облысы әкімі аппаратының Контакт-орталығы ұйымдастырған тікелей желіге (тікелей эфир) қатысып, еңбек заңнамасы мәселелеріне қатысты, оның ішінде жұмыстан босату, жалақының төленбеуі, еңбек шартын жасау жөніндегі Контакт-орталыққа және «Дидар», «Рудный Алтай» газеттері редакциясына келіп түскен сұрақтарға жауап берді.

1


02 октября  2018 года руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Кизатов Бакытбек Курманбекович принял  участие в горячей линии (прямой эфир) Контакт-центра Аппарата акима области, в ходе которого ответил на вопросы, касающиеся трудового законодательства,  в части  увольнения, не выплаты заработной платы, заключения трудового договора и другие поступившие в адрес Контакт-центр и редакции газет «Дидар», «Рудный Алтай».

1

 


Сұрақ - Жауап

Опубликовано в Жарияланымдар, түсініктемелер сентября 28 2018

Қандай жағдайда жұмыс беруші жұмыскерлерді демалыс және мереке күндеріндежұмысқа тартуға құқылы? Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы қалай төленеді?

Жұмыс беруші жұмыскерлерді демалыс және мереке күндерінде жұмысқа тартуға келесідей жағдайларда тартуға құқылы:

1) жұмыскерлердің жазбаша келісімі арқылы:

- демалыс және мереке күндерінде жұмысқа

2) жұмыскерлердің келісімінсіз:

- төтенше жағдайлардың, дүлей зілзаланың немесе өндірістік аварияның алдын алу не олардың зардаптарын дереу жою үшін;

- еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардың, мүліктің жойылуының немесе бүлінуінің алдын алу және оларды тергеп-тексеру үшін;

- тұтастай ұйымның немесе оның жекелеген бөлімшелерінің одан әрі қалыпты жұмыс істеуі жедел орындалуына байланысты болатын шұғыл, күтпеген жұмыстарды орындау үшін;

-ауысымдық кесте немесе вахталық кесте бойынша вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмыскерлерді мереке күндерінде, сондай-ақ осы мұсылман күнтізбесі бойынша атап өтілетін Құрбан айттың бірінші күні, 7 қаңтар – православиелік Рождество демалыс күндері үшін.

Сондай-ақ, мереке күндері жұмысқа келесі жағдайларда тартылады:

үздіксіз өндірістерде немесе өндірістік-техникалық жағдайлар бойынша демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін болмайтын өндірістерде істейтін

- халыққа ұдайы үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі салдарынан демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін болмайтын өндірістерде істейтін

- вахталық әдіспен жұмыс істейтін

Егерде кәсіпорынның жұмысы күтпеген жұмыстарды орындау және (немесе) үздіксіз жұмыстарды орындаумен байланысты болған жағдайда, ауысымдық кестемен жұмысы қолданады және бұл кестеде мереке күндері алдын-ала жоспарланады.

Барлық жағдайларды жұмыскерлерді демалыс және мереке күндері жұмысқа тарту жұмыс берушінің жарлығымен жасалады.

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу еңбек немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ жұмыскердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен болмайтын мөлшерде жүргізіледі.

Мереке күндері кезеңінде, сондай-ақ осы Кодекстің 84-бабының 5-тармағында көзделген демалыс күндерінде жұмыс уақытын ұтымды пайдалану мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі демалыс күндерін басқа жұмыс күндеріне ауыстыруға құқылы.

 

 

Қызметкердің демалысты бөліп алуға құқығы бар ма? Демалысты күндерге бөліп беруге бола ма? Демалыстың бөліктерге бөлінуін қалай рәсімдеуге болады?

Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. Сондықтан демалысты (бөліктерге, оның ішінде күндер бойынша немесе бірден толығымен) қалай пайдалану мәселесі тараптардың келісімі бойынша шешіледі.

Өйткені, демалыстарды берудің кезектілігі, оның ішінде демалыс бөліктерге бөлінген кезде демалыстар кестесіне сәйкес анықталады, қызметкер демалыстар кестесін құру кезінде өзінің демалысты бөліктерге (күндер бойынша) бөліп пайдалануға ниетті екенін мәлімдеуі керек. Қызметкер өзінің демалысты бөліктерге (күндер бойынша) бөліп пайдалу ниеті жайлы демалыстар кестесі құрылғаннан кейінде талап ете алады. Мұндай өтінішті қағанаттандыру немесе жоқ- жұмыс берушінің құқығы.

Осылайша, демалыстың бөліктерге бөлінуін ресімдеу келесідей болуы мүмкін:

- демалыстарды бөлуді демалыстар кестесінде қарастыру;

- қызметкердің тиісті өтініш жазуы арқылы және жұмыс берушінің өтініш негізінде тиісті бұйрықтың шығарылуы;

Бұл ретте, демалысты бөлу кезінде оның кем дегенде бір бөлігі екі күнтізбелік апта болу керектігін есте сақтау қажет.


Вопрос - ответ

Опубликовано в Вопрос - ответ сентября 28 2018

В каких случаях работодатель вправе привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни? Как такая работа должна оплачиваться? 

Работодатель вправе привлекать сотрудников к работе в их выходные и в праздничные дни в следующих случаях и порядке:

1) с письменного согласия работника:

-к работе в выходные и праздничные дни

2) без согласия работника:

-для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;

-для предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;

-для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений;

-работающего по графику сменности или вахтовым методом по графику вахт, включая выходные дни, такие как первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю и 7 января – православное Рождество.

Также работа в нерабочие праздничные дни допускается:

-занятым на непрерывных производствах или на производствах, остановка работы которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим условиям;

-по работам, постоянного непрерывного обслуживания населения

-работающим вахтовым методом

Как правило, если деятельность организации связана с выполнением таких неотложных и(или) непрерывных работ, то применяется сменный график работы, и в этом графике заранее планируется работа в праздничные дни. 

Во всех случаях привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Вместо повышенной оплаты по желанию работника (а не по выбору работодателя) за каждый день работы в выходной или праздничный день может предоставляться дополнительный день отдыха.

 

 

Вправе ли работник брать отпуск по частям? Можно ли брать отпуск по дням? Как оформить разделение отпуска на части?

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. Поэтому вопрос о том, каким образом использовать отпуск (по частям, в том числе по дням или сразу полностью) решается по договоренности сторон.

Поскольку очередность предоставления отпусков, в том числе в случае когда отпуск делится на части, определяется графиком отпусков, работнику следует заявить о своем желании использовать отпуск по частям (по дням) в момент составления графика отпусков. О своем желании использовать отпуск по частям (по дням) работник может заявить и после составления графика отпусков, удовлетворить или нет такое заявление - право работодателя.

Таким образом, оформить разделение отпуска на части можно следующим образом:

-предусмотреть разделение отпускав графике отпусков,

-путем написания работников соответствующего заявления и издания работодателем соответствующего приказа на основании заявления.

При этом, следует помнить, что при разделении отпуска хотя бы одна его часть должна быть не менее двух календарных недель.

 

 


Еңбек күні

Опубликовано в Жаңалықтар сентября 28 2018

2018 жылдың 28 қыркүйегінде ШҚО мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы және басқа да мемлекеттік органдары, салалық кәсіподақтардың өкілдері, облыс кәсіпорындарының жас мамандары қатысқан «ШҚО кәсіподақ орталығы» АКБ Еңбек күніне арналған облыстық активі өтті.

2013 жылдың 22 қарашасында Мемлекет басшысының қаулысымен қыркүйек айының соңғы жексенбіде аталып өтетін «Еңбек күні» мерекесі еңгізілген болатын. Бұл мереке жұмысшы кәсібін құрметтеу салт-дәстүрін жаңғырту және жастық шақтан бастап еңбектің маңызын ұғыну мақсатында белгіленген.

Мемлекет пен кәсіподақтардың мерекелік және жоспарлық іс-шараларды өткізгендегі көздеген басты мақсаты жұмысшы кәсібінің мәртебесі мен беделін арттыру, жұмысшы әулетіндегі көпжылдық дәстүрді нығайту, өндіруші еңбекті ынталандыру, жастар арасында жұмысшы кәсібін насихаттау және еңбек ұжымдарын біріктіру болып табылады.


День труда

Опубликовано в Новости сентября 28 2018

28 сентября 2018 года прошел областной актив ТОП «Профсоюзный центр ВКО» посвященный к Дню труда, где приняли участие Управление государственной инспекции труда ВКО и другие государственные органы, представители отраслевых профсоюзов, молодые работники предприятий области .

22 ноября 2013 года Указом Главы государства учрежден праздник День труда, который отмечается в последнее воскресенье сентября. Праздник установлен в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

Основная цель, которую преследует государство и профсоюзы, организуя праздничные и плановые мероприятия, посвящённые Дню труда – это повышение статуса и авторитета рабочих профессий, возрождение традиций рабочих династий в семьях, стимулирование производительности труда, привлечение к нему внимания молодёжи, сплочение трудовых коллективов.


Қала аумағының санитарлық жағдайын сақтау, көріктендіру және көгалдандыру деңгейін жоғарылату мақсатында 2018 жылғы 22 қыркүйекте Басқарманың мемлекеттік қызметшілері жалпы қалалық сенбілікке қатысты.

IMG 0186

 

IMG 0168

 

IMG 0170


В целях поддержания надлежащего санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения горосдкой территории, 22 сентября 2018 года государственные служащие Управления приняли участие в общегородском субботнике.

IMG 0186

 

IMG 0168

 

IMG 0170

 

 

 


2018 жылғы 12 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасымен «Шығыстүстімет» ЖШС-дағы өндірістік жарақаттану жағдайы және жазатайым оқиғаларды болдырмау, алдын-алу шаралары туралы» мәселесі бойынша сараптамалық кеңестің отырысы өткізілді.

1

 

2


12.09.2018 года Управлением государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области проведено заседание Экспертного совета по вопросу «О состоянии производственного травматизма и мерах по предупреждению и профилактике несчастных случаев в ТОО «Востокцветмет».

1

 

2


Страница 12 из 44

Контактные данные

Почтовый адрес Управления: 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
Эл. адрес: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Телефон доверия: 25-65-02
Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.
Уполномоченный по этике Управления рабочий телефон: 25-65-74.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Семей
Почтовый адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Козбагарова 40, кабинет 405
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Риддер
Почтовый адрес : 071300, ВКО, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21
Телефон: 8 (72336) 44-279
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

Баннеры

Atau.kz  balatili.kz

Emle.kz  sozdikqor.kz

termincom.kz  tilalemi.kz

tilmedia.kz  tilqural.kz

 

www.qazlatyn.kz

ekstu en

 rusekstu

kzekstu

21

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz