Thursday, January 23, 2020

          

Қазақстан Республикасының
 Мемлекеттің рәміздері

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің

2017 жылғы «12» сәуірдегі

№ 99 қаулысымен

бекітілген

«Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік

еңбек инспекциясы басқармасы»

мемлекеттік мекемесінің ережесі

 1. Жалпы ережелер
 2. «Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) еңбек қатынастарын реттеу және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi талаптардың сақталуын мемлекеттiк бақылау саласында басшылықты жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
 3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 4. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
 5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
 6. Басқарма мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 7. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
 8. Басқарма құрылымы мен штат санының лимитін қолданыстағы заңнамаға сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі бекітеді.
 9. Басқарманың орналасқан жері: индекс 070004, Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі,
 10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
 11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
 12. Басқарманың қызметін қаржыландыру Шығыс Қазақстан облысы бюджетінен жүзеге асырылады.
 13. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
  1. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
   1. Миссиясы: Басқарма еңбек қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады.
 14.  Міндеттері: Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi талаптардың сақталуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру.
 15. Функциялары:
 16. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, оның ішінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
 17. жұмыс берушілер ұсынған ұжымдық шарттардың мониторингін жүзеге асырады;
 18. өндірістік жарақаттанудың, кәсіптік аурулардың, кәсіптік уланулардың себептеріне талдау жүргізеді және олардың профилактикасы жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
 19. еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен тергеп-тексереді;
 20. жұмыс берушілердегі еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың білімін тексеруді жүргізеді;
 21. өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі қабылдау комиссиясының құрамына қатысады;
 22. еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормативтерін жетілдіру мәселелері бойынша жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өкілдерімен өзара іс-қимыл жасайды;
 23. жұмыскерлердің, жұмыс берушілер мен олардың өкілдерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі өтініштерін қарайды;
 24. өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау мониторингін жүзеге асырады;
 25. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру кестелерін әзiрлейдi және бекiтедi;
 26. еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға еңбекті қорғау және еңбек қауiпсiздiгі жөніндегі ақпараттық жүйе негізінде кезеңдік есептерді, сондай-ақ еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау жай-күйі мониторингінің нәтижелерін ұсынады;
 27. еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша ұжымдық еңбек дауларының мониторингін жүргізеді;
 28. еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға еңбек қатынастары бойынша қажетті ақпаратты береді;
 29. жұмыс берушінің қызметін декларациялауды жүзеге асырады;
 30. еңбек, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
 31. жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
  1. Құқықтары мен міндеттері:

Басқарма:

өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшін мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;

құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуге;

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

Басқарма:

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес  жүктелген міндеттерді орындауға міндетті.

 1. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
 2. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.
 3. Басқарманың бірінші басшысын - Шығыс Қазақстан облысының Бас мемлекеттік еңбек инспекторын облыс әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 4. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары – Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекторы болады.
 5. Басқарма басшысының өкілеттігі:
 6. заңнамаға сәйкес Басқарма қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
 7. заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма қызметкерлерін көтермелейді және оларға тәртіптік жаза қолданады;
 8. Басқарма бұйрықтарына қол қояды;
 9. Басқарманың құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
 10. мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін білдіреді, сот, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдарда Басқарманың мүддесін білдіруге сенімхаттар береді;
 11. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бойынша қажетті шаралар қабылдайды және оған дербес жауапты болады;
 12. ерлер мен әйелдердің тәжірибесіне, қабілеттері мен кәсіптік  даярлығына сәйкес олардың мемлекеттік қызметке тең қол жеткізуін  қамтамасыз етеді;
 13.  қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Басқарма басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 1. Басшы өз орынбасарының өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.
  1. Мемлекеттік органның мүлкі
 2. Басқарманыңзаңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. Басқармаға бекітілген мүлік Шығыс Қазақстан облысының коммуналдық меншігіне жатады.
 2. Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
  1. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
 3. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Анықтамалық мәліметтер

Басқарманың пошталық мекен-жайы: 070004, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19
Эд. пошта: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Сенім телефоны: 25-65-02
Жұмыс уақыты: 9.00 - 18.30 с. түскі үзіліс 13.00 - 14.30 с.
Басқарманың әдеп жөніндегі уәкілі - Қарлығаш Қайырлықызы Нұрекенова, жұмыс телефоны: 25-65-74.

 


Семей қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Семей қаласы, Қозбағаров көшесі, 40 үй, 405 бөлме
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

 


Риддер қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Риддер қаласы, Тоқтаров көшесі, 21 үй
Телефон: 8 (72336) 44-279
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

Баннеры

Atau.kz  balatili.kz

Emle.kz  sozdikqor.kz

termincom.kz  tilalemi.kz

tilmedia.kz  tilqural.kz

 

www.qazlatyn.kz

ekstu en

 rusekstu

kzekstu

21

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz