Saturday, January 19, 2019

          

Государственные символы
 Республики Казахстан

Нурекенова Карлыгаш Кайырлыовна

Нурекенова Карлыгаш Кайырлыовна

ҚР Еңбек кодексінің 69 –бабының (келесіде – Кодекс) негізінде бірінші және екінші топтардағы мүгедек жұмыскерлерге аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Бірінші және екінші топтардағы мүгедек жұмыскерлердің күнделікті жұмысының (жұмыс ауысымының) ұзақтығы жеті сағаттан аспайды. Жұмыскерлерге жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген кезде олардың еңбегіне ақы төлеу осы Кодекске сәйкес жүргізіледі.

Кодекстің 106-бабының 1-тармағы бойынша жұмыс күні толық болмаған немесе жүктемесі толық болмаған кезде нақты орындалған жұмыстар үшін, сондай-ақ уақытша немесе біржолғы сипаттағы жұмыстарға ақы төлеу үшін еңбек шартының талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің актісінде еңбекке сағат бойынша ақы төлеуді белгілеуге болады. Осы Кодексте көзделген жұмыскерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы кезінде еңбекке сағат бойынша ақы төлеу белгіленеді.

Осыған орай бірінші және екінші топтағы жұмысшылар аптасына 36 сағат істеп, еңбекақыны сағаттап алады.

Сонымен қатар Кодекстің 68-бабының 2-тармағы негізінде еңбек шартында жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы үшін төленетіндей төлемақымен ұзақтығы азырақ жұмыс уақыты көзделуі мүмкін.

Автор: Асанова Д.Р.


В соответствии с п.3 ст.69 Трудового кодекса РК, (далее – Кодекс) работникам-инвалидам первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) работников-инвалидов первой и второй групп не может превышать семь часов.

Согласно п.4 настоящей статьи Кодекса, оплата труда работников при установлении им сокращенной продолжительности рабочего времени производится в соответствии с Трудовым кодексом РК. Так п.1 ст.106 Кодекса предусмотрено, что условиями трудового договора и (или) актом работодателя может устанавливаться почасовая оплата труда за фактически выполненные работы при неполном рабочем дне или его неполной загрузке, а также для оплаты работ временного или разового характера. При сокращенной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников, предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается почасовая оплата труда.

В связи с вышеизложенным, инвалиды первой и второй группы могут работать не более 36 часов в неделю с почасовой оплатой труда.

Вместе с тем, согласно п.2 ст.68 Трудового кодекса РК в трудовом договоре может предусматриваться меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную продолжительность рабочего времени.


Ақпарат

Опубликовано в Жаңалықтар Октябрь 23 2018

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (бұдан әрі – ЭЫДҰ) Инвестициялар бойынша комитетіне кіру кезінде алған міндеттемелерді орындау шеңберінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) Қазақстандағы Ұлттық байланыс орталығы (бұдан әрі – ҰБО) болып айқындалғанын хабарлаймыз (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 мамырдағы № 306 қаулысы).

ҰБО – ерікті, халықтың/қоғамның кәсіпорындардың әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағымдарын қарастыратын соттан тыс тетік.

Өзінің қызметінде ҰБО Қазақстан 2017 жылғы маусымда қосылған ЭЫДҰ-ның халықаралық инвестициялар және көпұлтты кәсіпорындар туралы Декларациясын және ЭЫДҰ-ның көпұлтты кәсіпорындарға арналған Басқару қағидаттарын (қоса беріледі) басшылыққа алады. ҰБО-ның қызметі туралы толық ақпарат Министрліктің парақшысында «Министрлік туралы» бөлімінде және/немесе http://mid.gov.kz/kk/pages/biznesti-zhauapty-zhurgizu-boyynsha-ulttyk-baylanys-ortalygy сілтемесі бойынша қолжетімді.

Басқарма басшысы                                                                                      Б.Қизатов


Информация

Опубликовано в Новости Октябрь 23 2018

В рамках выполнения обязательств, принятых Правительством Казахстана при вступлении в Комитет по инвестициям Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан(далее – Министерство) определено Национальным контактным центром по вопросам ответственного ведения бизнеса в Казахстане (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 306, далее – НКЦ).

НКЦ – это добровольный, внесудебный механизм рассмотрения жалоб населения/общества на действия или бездействия предприятий, нарушающие принципы ответственного ведения бизнеса.

В своей деятельности НКЦ руководствуется Декларацией о международных инвестициях и многонациональных предприятиях ОЭСР, к которой правительство Казахстана присоединилось в июне 2017 года и Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий. Подробная информация о деятельности НКЦ также доступна на сайте Министерствав разделе «О Министерстве» и/или по следующей ссылке http://mid.gov.kz/ru/pages/nacionalnyy-kontaknyy-centr-po-otvetstvennomuvedeniyu-biznesa.

Руководитель управления                                                                         Б. Кизатов


Жұмыс беруші, жұмыскерге оқу демалыстарын беруге міндеттіме, немесе жұмыс беруші, кәсіпорында ондай демалыс қарастырылмаған деп, бермеуге құқылы ма?

Жұмыс беруші білім беру ұйымдарында оқып жүрген жұмыскерлерге сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және қорғау, әскери оқытылған резервті даярлау бағдарламаларынан өту үшін жұмыскерге оқу демалысын беруге міндетті.


Вопрос - ответ

Опубликовано в Публикации, разъяснения Октябрь 12 2018

Обязан ли работодатель предоставлять работнику оплачиваемый учебный отпуск? Вправе ли работодатель отказать в предоставлении такого отпуска по причине того, что предоставление таких отпусков в организации не предусмотрено?

Работодатель обязан предоставлять учебный отпуск работникам, обучающимся в организациях образования, для подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, выполнения лабораторных работ, подготовки и защиты дипломной работы (проекта), для прохождения программ подготовки военно-обученного резерва.

Такой отпуск работникам должен предоставляться на основании заявления работника и справки-вызова из учебного заведения. В случае если работник написал заявление на предоставление ему учебного отпуска, но при этом не приложил к заявлению справку-вызов, то работодатель вправе отказать в предоставлении учебного отпуска.

Оплата учебного отпуска определяется соглашениями, коллективным, трудовым договорами, договором обучения.

Работодатель предоставляет работникам, направленным на обучение, стажировку за рубежом в рамках международной стипендии «Болашак», учебные отпуска с сохранением места работы (должности).

Если работник имеет право на учебный отпуск, то работодатель не вправе отказать ему в его предоставлении по каким-либо причинам.

 

 

Что является переводом на другую работу? В каких случаях работодатель  вправе по своей инициативе перевести сотрудника без его согласия на другую работу?  

Переводом работника на другую работу у того же работодателя является:

- изменение работы (трудовой функции) работника, то есть выполнение работы по другой должности, специальности, профессии, квалификации;

- поручение иной работы, при выполнении которой изменяются условия труда (размер заработной платы, режим рабочего времени и времени отдыха, льготы и другие условия), обусловленные трудовым договором;

- перевод в обособленное структурное подразделение работодателя;

- перевод в другую местность вместе с работодателем.


«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 3 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі


«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 2 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі


«Сведения о работе государственных инспекторов труда»

Отчетный период 3-й квартал 2018 года

Индекс: 1-ГИТ

Периодичность: ежеквартально

Круг лиц представляющих: Управления по инспекции труда Местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы

Куда представляется: Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан


1 қазанда  еңбек әулеттері мен өндіріс қызметкерлері арасында өтетін «Еңбек жолы» байқауына онлайн-дауыс беру басталды.  

Онлайн-дауыс беру 2018 жылдың 20-шы қазанына дейін жалғасады.

Дауыс беру қорытындысы бойынша «Еңбек жолы» байқауының республикалық комиссиясы «Үздік еңбек әулеті», «Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері» және «Өндірістің үздік жас маманы» номинациялары бойынша жеңімпаздарды анықтайтын болады.

Осыған орай, Конкурс жеңімпаздарын республикалық деңгейде анықтау мақсатында баршаңызды Министрліктің  www.enbek.gov.kz  ресми сайтында қатысушыларға белсенді түрде онлайн дауыс беруге шақырамыз.


Страница 1 из 34

Контактные данные

Почтовый адрес Управления: 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
Эл. адрес: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Телефон доверия: 25-65-02
Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.
Уполномоченный по этике Управления - Нурекенова Карлыгаш Кайырлыовна, рабочий телефон: 25-65-02.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Семей
Почтовый адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Козбагарова 40, кабинет 405
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Риддер
Почтовый адрес : 071300, ВКО, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21
Телефон: 8 (72336) 44-279
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

Баннеры

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz