Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басшысының виртуалдықабылдауы

Виртуалдыққабылдауғаөтініштер тек ҚазақстанРеспубликасыҰлттықкуәландыруорталығыныңЭлектрондықсандыққолтаңбасы (ҚР ҰКО ЭСҚ) болғанкездеғанақабылданады.

Жеке жәнезаңдытұлғалардыңжалпығақолжетiмдiақпараттықжүйелерарқылыкелiптүскенжәнеҚазақстанРеспубликасыныңэлектрондыққұжатжәнеэлектрондықцифрлыққолтаңбатуралызаңнамасыныңталаптарынасәйкестүскенөтiнiштерi «Жеке жәнезаңдытұлғалардыңөтiнiштерiнқараутәртiбiтуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221Заңдабелгiленгентәртiппенқаралады.

Виртуалдықабылдауғаөтінімдіжіберуүшін, InternetExplorerбраузеріндекелесісілтемеарқылыөтуіңіздісұраймыз  https://www.e-vko.gov.kz

Электрондықсандыққолтаңбанықайданалуғаболады?

ҚазақстанРеспубликасыҰлттықкуәландыруорталығыныңтіркеукуәліктері (сандықсертификаттары) ҚазақстанРеспубликасыэлектрондықүкіметініңақпараттықжүйелеріндеқолданылады. Осы тіркеукуәліктерінҚазақстанРеспубликасыныңбарлықақпараттықжүйелеріндепайдаланушылардыңдәлме-дәлдігіүшінқолдануғаболады. www.pki.gov.kz

Электрондықсандыққолтаңбаныжеке, және де заңдытұлғалар ала алады. Халыққа ЭСҚ беруменҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықкуәландыруорталығы (ҰКО) айналысады. Біздіңоблысымызда ЭСҚ беру жұмыскүндерісағат 8.00-ден 19.30 дейін (демалыс-жексенбікүндері) Халыққақызметкөрсетуорталықтарындаұйымдастырылған, оларкелесімекенжайлардаорналасқан: Өскемен қаласы,Белинский көшесі, 35а,Сәтпаевдаңғылы, 20/1, Ушанов көшесі, 99, Семей қ-сы, 408 квартал, 21 үй.

Электрондық қолтаңбаны Ұлттық куәландыру орталығында қалай алуғаболады?

ЭлектрондыққолтаңбаныалуүшінҰлттықкуәландыруорталығының www.pki.gov.kz «Қолтаңбанықалайалуғаболады» сайтынакіріп, нұсқаулықтыорындауқажет.

Виртуальная приемная руководителя управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области

Обращения в виртуальную приемную принимаются только при наличии электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (ЭЦП НУЦ РК)

Обращения физических и юридических лиц, поступившие по общедоступным информационным системам и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим ЗакономРеспублики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221.

FaLang translation system by Faboba